در 16 دسامبر ، 9.9 میلیارد یورو مانده IMU پرداخت می شود