دستورالعمل های COVID-19 اکنون در کاخ سفید یک قانون است