دستیار بایدن گفت: ترمیم دموکراسی آمریکا کلید رقابت با چین است