دست ها یاد می گیرند زنده باشند ، صاحب چهره ای جدید آمریکایی ، زندگی را دوباره احساس می کنند