دفتر رئیس جمهور تونس نامه ای با پودر مشکوک دریافت می کند: منبع