دموکرات ها می توانند با استفاده از COVID-19 بدون جمهوری خواهان: سومر حرکت کنند