دموکرات ها هنگام تحلیف اعضای جدید ، سنای آمریکا را به دست می گیرند