دوزهای کم و مراکز واکسیناسیون خالی: سردرد برای گسترش واکسن COVID-19 در آلمان