دولت بایدن برای رونمایی از سیاست های آب و هوایی بیشتر ، از چین می خواهد تا هدف انتشار را افزایش دهد