دولت بایدن توافق نامه خروج بین ایالات متحده و طالبان را بررسی خواهد کرد