دولت بایدن میلیون ها دوز واکسن دیگر برای محدود کردن COVID-19 خریداری خواهد کرد