دولت بایدن می گوید عجله ای برای تعامل با چین ندارد