دولت بایدن 200 میلیون دوز دیگر واکسن COVID-19 خریداری کرد