دولت سعودی “هدف خصمانه” را بر سر سرمایه رهگیری می کند