دولت هلند به دلیل رسوایی جبران خسارت در حال سقوط است: رسانه ها