دو ببر سوماتران با یک شلیک از باغ وحش اندونزی فرار می کنند