دو قانونگذار آمریکایی در مورد COVID-19 پس از قیام کاپیتول مثبت هستند