دیزنی لند به سایت واکسیناسیون انبوه COVID-19 در اورنج کانتی ، کالیفرنیا تبدیل خواهد شد