دیزنی لند مرکز واکسیناسیون گسترده علیه COVID-19 را افتتاح کرد