رئیس امنیت ملی آمریکا پیش از آغاز به کار خود استعفا داد