رئیس این تحقیق می گوید AstraZeneca انتظار دارد نتایج آزمایشات طی 4-6 هفته آینده در ایالات متحده انجام شود