رئیس بانک جهانی می گوید واکسن COVID-19 برای کشورهای فقیر بسیار حیاتی است