رئیس تجارت خارج شده ایالات متحده می گوید: تعرفه های چین را حفظ کنید