رئیس جمهور جو بایدن برای تسهیل COVID-19 1.9 تریلیون دلار از كنگره آمریكا می خواهد