رئیس جمهور لبنان می گوید هیچ کس در کاوش بندر محافظت نمی شود