رئیس جمهور مکزیک در یک ویدئو گفت که در حال بهبودی از COVID-19 است