رئیس جمهور پرتغال آزمایشات مثبتی را برای COVID-19 انجام می دهد