رئیس جمهور پرتغال پس از مثبت بودن تست COVID-19 منفی را انجام داد