رئیس جمهور کانادا ، ترودو ، از جبهه متحد در برابر بازداشت ها در چین می خواهد ، می گوید همه ملت های آسیب پذیر