رئیس جمهور کلمبیا از تغییر در پلیس در میان اتهامات وحشیانه خبر داد