رئیس سازمان ملل ، میلیاردر مایکل بلومبرگ را به عنوان نماینده اقلیم منصوب کرد