رئیس سازمان ملل از حق اعتراض صلح آمیز مردم میانمار قبل از کودتای نظامی حمایت می کند