رئیس سازمان ملل خواستار تنظیم مقررات شرکت ها در شبکه های اجتماعی است