رئیس سامسونگ به دلیل رسوایی فساد به مدت دو سال و نیم در زندان بود