رامافوزای آفریقای جنوبی در کشورهای ثروتمند می گوید که ذخیره واکسن ها علیه COVID-19 را متوقف کنید