رامنی از ایالات متحده خواست كه سرعت انتشار جهانی واكسن ها علیه COVID-19 را تسریع كند