راپینو می گوید که محاصره پایتخت نشان دهنده رنگ واقعی آمریکاست