رای دهندگان سوئیسی ممکن است آخرین کلمه را در مورد نوشتن “فراگیر” داشته باشند