رهبران ایالات متحده و اتحادیه اروپا خواستار اقدامات بیشتری در نشست آب و هوا هستند