رهبر گروهی كه در كپیتول آمریكا درگیر خشونت بود ، یك خبرچین “اجرای پایدار” اجرای قانون بود