روزانه بیش از 3000 مورد ویروس کرونا در امارات متحده عربی وجود دارد که مقامات این واکسن را فشار می دهند