روزنامه نگار کیکیا: “شهروندان در معرض سرمایه داری تهاجمی قرار دارند.”