روستاییان ناامید آمازون با معجونهای ایمان با COVID-19 برخورد می کنند