روسیه مورد اول نسخه مسری تری از COVID-19 را تأیید می کند: گزارش