روسیه واکسن COVID-19 Sputnik-Light را برای حرکت به جلو آزمایش می کند