“زیبا” یا “کیتسچی”؟: مجسمه عظیم بلگراد جنجال ایجاد می کند