سازمان ملل متحد ، پاپ از پیمان ضد هسته ای استقبال می کند زیرا این قرارداد بدون امضای قدرت های بزرگ به اجرا در می آید