سازمان ملل متحد امیدوار است که مراسم تحلیف بایدن بدون خشونت انجام شود