سازمان ملل متحد نسبت به کشته شدن “بی سابقه” غیرنظامیان افغان در حملات طالبان هشدار داد