سازمان ملل می خواهد اطمینان حاصل کند که کودتا در میانمار موفقیت آمیز نیست: گوترش